Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Daniel Red

Nghề nghiệp: Software Engineer

Kinh nghiệm giảng dạy: Computer Science tutor (3 years)

Sở thích: Movies, video games, tennis, basketball, travel, movies, badminton

Giáo dục: I went to Swarthmore College and studied Economics and Computer Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)