Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Q Barker

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching students ages 12-18 for 10 years!

Sở thích: Music, Outdoors, Gym

Giáo dục: Bachelor of Music, Bachelor of Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: