Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alex Sigrist

Nghề nghiệp: English Teacher, Radio Production

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years teaching English to international middle school students.
6 months teaching English at an after-school kindergarten program for international students.
Private tutoring for 3 years.
Making English conversation and pronunciation videos for international language companies.

Sở thích: Music, Exercise

Giáo dục: Miami University (Ohio) - Zoology (B.A.)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: