Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Justin W123

Nghề nghiệp: Graduate Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutor of French in New York City - 1 year
Informal, paid tutoring in New York - 1 Year

Sở thích: Soccer, Music, History, Language, Culture, Art, Food

Giáo dục: B.A. Columbia University 2017 (French)
M.A. Columbia University In Progress

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: