Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Edward T

Nghề nghiệp: Freelancer

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English as foreign language. I taught in South Korea.

Sở thích: Film, Literature, Travel & Photography

Giáo dục: Oxford Brookes University: BSc in Psychology, MSc in Neurpsychology.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)