Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

kevin f

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: TEFL Qualified native english teacher. classroom and oline teaching.

Sở thích: I like to travel and see new countries. i enjoy hiking and maintaining classic cars and motorbikes.

Giáo dục: College graduated in construction management. TEFL English teacher.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: