Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brent Q

Nghề nghiệp: English Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: General English, Exam English, Conversational English, Business English, ESP

Sở thích: Sport, music, films, travel

Giáo dục: I went to university in Wales and studied Politics & Town Planning

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)