Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Marcus Jackson

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 months English Teacher in Phichit Thailand.

5 months Maths and Science Teacher Kaemphaeng Phet, Thailand.

Sở thích: Cinema.

Sport, especially football and rugby.

Giáo dục: Manchester Metropolitan University
Business Management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)