Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

FrankEM

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have the CELTA qualification, 1 year of part time experience, and am currently teaching English in Buenos Aires

Sở thích: Music, society, language, reading, technology, science

Giáo dục: Sociology at London School of Economics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: