Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mish M

Nghề nghiệp: Finance Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: Freelance Online English Teacher

Sở thích: Reading, different cultures, animals

Giáo dục: University of South Africa - BA - Majors (English and Psychology)
University of South Africa - Postgraduate Diploma in Higher Education - Majors (English and Vocational Guidance)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)