Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Elizabeth Amd

Nghề nghiệp: Business Development & Fine Arts

Kinh nghiệm giảng dạy: -Taught community college 100 & 200 level art and art history

Sở thích: Arts, travel, movies, TV, reading, baking, podcasts, culture

Giáo dục: BA, Lewis and Clark College (Art)
MA, University of York (History of Art)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)