Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andrew Browwwn

Nghề nghiệp: Forest Firefighter, EFL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: -1 month Substitute English Teaching experience at EMAC, Guadalajara.
-1 month English Teaching experience at The Lincoln English Teaching Center Los Reyes, Michoacan.

Sở thích: -Paragliding
-Martial Arts
-Exercising
-Video Games

Giáo dục: Earned TEFL certification through ITTO

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: