Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mr. Shah

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL Teacher: Arequipa, Peru July 2016 - Present, Guitar Instructor: Riyadh, Saudi Arabia September 2011 - August 2014

Sở thích: Soccer, Music, Movies, Books, Travel, Food

Giáo dục: Inderkum High School, Sacramento CA 2007,
BA International Relations: UC Davis 2011,
CELTA: University of Cambridge, St. Giles San Francisco 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)