Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Fae H

Nghề nghiệp: ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Preschool Classroom- 4 yrs
Homeschool teacher- 3 yrs
ESL teacher- 1 yr
Adult education teacher- 2 yrs

Giáo dục: Casper College- AA in Early Childhood
University of Wyoming- BA in Professional Child Development
Lesley University (currently)- MA in Teaching Through the Arts

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)