Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lauren MR

Nghề nghiệp: Online ESL teacher, MOM!

Kinh nghiệm giảng dạy: VIPkid

Sở thích: I LOVE dogs and other animals. I also have a new baby!

Giáo dục: Temple University, Philadelphia

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: