Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lisa Folke

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English at elementary schools, high schools and language institutes

Sở thích: Traveling
Music
Cultures

Giáo dục: High school teacher in English and Spanish

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)