Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andi Torres

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL Teacher in Alexandria, Egypt from 2012-2017
Taught grades k-5

Giáo dục: Due to receive Associates for Liberal Arts English in May 2018

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)