Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tuesdai D

Nghề nghiệp: ESL Tutor, Astrologer, Artist and Blogger

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years Teaching Fellow

Sở thích: Reading, poetry, art, music, anime/manga, metaphysical, astrology

Giáo dục: Georgetown University, Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: