Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ben Prince

Nghề nghiệp: Business Development Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: 120 Hour TEFL Certificate - Distinction. Classes given free for Spanish speaking immigrants in basic English

40 Hour Teaching Business English - Distinction - Bridge English

Sở thích: Walking, science, current affairs, news, politics

Giáo dục: 2.1 Bachelors Degree, Geography, Leeds University 1990

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: