Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jeremy Q

Nghề nghiệp: English Teacher / Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: TEFL certification -
High school teaching

Sở thích: Current events, international politics, culture, language, entertainment, movies, travel

Giáo dục: BS Political Science from Oregon State University - MS Global Technology and Development from Arizona State University - TEFL certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: