Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kaleel N

Nghề nghiệp: TESOL Certified English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: English Teacher - VUS English Center - Ho Chi Minh City, Vietnam - 8/2017 to CURRENT

Employment Coach - Nine Star Enterprises - Alaska, USA -

Spanish Teacher - Young Lions After School Program - Alaska, USA -

Giáo dục: Barry University
Miami, Florida
Bachelors Degree - International Studies
2008 - 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)