Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sean Doherty

Nghề nghiệp: University Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutor at Learning Center

Sở thích: Reading, writing, hiking, watching basketball, video production, world news, current affairs

Giáo dục: Emerson College in Boston, MA (United States of America)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)