Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Haley B

Nghề nghiệp: Spanish Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years teaching full courses of Spanish 1, Spanish 2, Spanish 3, US History, and Geography

Sở thích: languages, history, geography, politics, cooking, food

Giáo dục: B.A. Geography, Hispanic Studies &
some graduate courses completed

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: