Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dawn Right

Nghề nghiệp: Author

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught on the preschool level for eight years. I taught fourth grade as well.

Sở thích: Writing, editing, reading, creating book teasers, and managing social media

Giáo dục: Trinity Washington University, Washington, DC
Keller Graduate School of Management, Arlington, VA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)