Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Matthew Klinkert

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: TOEFL Instructor
Company Name Manhattan English Center
May 2019 to Present

Hudson County Community College
ESL Professor
September 2019 to Present

Yeoju and OEDAE Schools
ESL Teacher
April 2012 to October 2018

Sở thích: Along with teaching the English language, my passions include writing, reading, and music.

Giáo dục: Master's Degree in English Language Education (TESOL)

Bachelor's Degree in English. Bachelor's in philosophy from Northeastern Illinois University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Hàn Quốc (Cơ bản)

Video Hồ sơ: