Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Misha Stone

Nghề nghiệp: Guest English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Some tutoring in high school, after school mentoring in College, and my current teaching job in South Korea!

Sở thích: Marvel movies, fantasy books, coding, travel, music, and great food!

Giáo dục: Brown University - Egyptology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)