Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amanda Radov

Nghề nghiệp: Regional Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL Through Colorado Mountain College
ESL at Eagle County Jail
ABE at Eagle County Jail
Spanish to EMS
prek-8 Chicago Public Schools

Sở thích: Skiing, Mountain Biking, Travel, learning languages, Rafting, Reading, Concerts, Art

Giáo dục: University of CA at Davis, BA in Exercise Physiology, Minor in Spanish

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: