Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nicky Nk

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 years teaching English online

Sở thích: Cooking,
Cycling,
Reading

Giáo dục: U.S.A.-high school, community technical college

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: