Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Naomi Jo

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: English Conversation Group Leader for International Graduate Students
Reading Teacher in the US - Grade 6
Literacy Teacher in Guyana (Grade1-6)
English Language Teacher in South Korea (Grade 1-9)

Sở thích: travel, culture, language, education, food, International Development

Giáo dục: University of South Florida, Double Major: International Studies and History, Minor: Spanish

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: