Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sarah Costello

Nghề nghiệp: College Student, ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I currently am an ESL (English as a Second Language) teacher for students based in China!

Sở thích: History, reading, theatre, film, music

Giáo dục: Florida State University - International Affairs and French

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)