Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hope MX

Nghề nghiệp: Social Worker

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutored many subjects and taught a variety of psychoeducation topics as they relate to social work.

Sở thích: Traveling, reading, swimming, learning!

Giáo dục: Bachelor's degree in Psychology and Master's degree in Social Work

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)