Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Laura Ann Bryan

Nghề nghiệp: English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught business electives, such as international business and computer skills to high school students for 6 years in Orlando, Florida.

Sở thích: I love travelling, the beach, running and cycling.

Giáo dục: BS University of Phoenix

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)