Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cara Marie

Nghề nghiệp: After-school Program Coordinator

Kinh nghiệm giảng dạy: High school English Literature Teacher; Reading Specialist; Private Tutor

Sở thích: Health and wellness; Yoga; Music; Dance; Martial Arts; Capoeira; Nature; Languages; Travel; Education.

Giáo dục: Florida State University; B.A. Psychology; English Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: