Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Chrissy LD

Nghề nghiệp: English as second language teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Home schooled my children.
Defensive driving instructor
Volunteer teacher
English as a second language teacher

Sở thích: Traveling, reading, social media, internet, gardening.

Giáo dục: Buena Vista University. Storm Lake Iowa. Degree in Social Work

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: