Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Casey Beiser

Sở thích: Traveling, Soccer, Tennis, Hiking, Board Games, Card Games

Giáo dục: Bachelor's Degree in Electrical Engineering, TEFL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: