Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rory Lynam

Nghề nghiệp: Writer

Sở thích: I have many interests including film, music, reading, writing, travel, sport, and food.

Giáo dục: I graduated from Trinity College with a BA in Film.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)