Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Matthew Hilley

Nghề nghiệp: English as a Second Language Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10+ years of teaching experience

Sở thích: Playing guitar, singing, writing my own music, watching documentaries, reading, watching comedies, hiking, biking, camping, canoeing/kayaking

Giáo dục: Salisbury University (Maryland, USA)
B.A. Conflict Analysis & Dispute Resolution

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: