Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Pravaas G

Kinh nghiệm giảng dạy: Teacher aide at El Camino Academy, Bogota, Colombia. (PK-12)

Sở thích: Travel, music, sports, books, the outdoors and languages!

Giáo dục: B.A. in PPEL (Philosophy, Politics, Economics and Law) from University of Richmond

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: