Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Katie Lanting

Nghề nghiệp: Former English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2008-2010: English teacher and tutor at university level
2013-2014: English teacher for 6th and 7th grade

Sở thích: English Literature, British culture, film and television, theatre and Broadway, music, travel, spirituality, creative writing, children and parenting

Giáo dục: M.A. English: Northern Arizona University
B.S. Elementary Education: Northern Arizona University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: