Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ms. Freeman

Nghề nghiệp: ESL Teacher, English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL - 10 years (2 in South Korea, 3 in Saudi Arabia, 5 in the US)

Sở thích: Travel, Books, Theatre, Film, Television

Giáo dục: Howard University, BFA
American University, MA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: