Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mona Jurado

Nghề nghiệp: Sales

Kinh nghiệm giảng dạy: I have very little teaching experience. I have mentored and done motivational speaking in the past.

Sở thích: Basketball, Football, Baseball, pretty all sports, travelling, gambling, shopping, self-help, volunteering

Giáo dục: I did not go to college

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)