Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amannda K

Nghề nghiệp: Nurse, Technical Support

Sở thích: I love to talk about pretty much anything, but i really love anything Scifi related

Giáo dục: Associates Degree in Nursing and General Studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)