Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Michelle Daniels

Nghề nghiệp: Banking

Sở thích: softball, piano, reading

Giáo dục: Bachelor's degree in Finance

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: