Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jen NY

Nghề nghiệp: dentist; teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 and 6 months teaching experience to college students

Sở thích: Traveling, Food, Watching Netflix, Game of Thrones, Table Tennis, Scrabble

Giáo dục: Bachelor or Nursing - University of the Visayas College of Nursing

Doctor of Dental Medicine - Southwestern University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: