Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mike Summer

Nghề nghiệp: Web Developer

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year Online English Teaching Experience.

Sở thích: Traveling, Snowboarding, Extreme Sports, Business, Health, Adventure, Fitness, Nomadic Lifestyle, Minimalism, Simple Living.

Giáo dục: BA(Hons) 2:1 Music - Southampton Solent University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: