Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Beth SH

Nghề nghiệp: Real Estate Property Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught adults and children in English as a Second Language Settings.

Sở thích: travel, golf, real estate, cats

Giáo dục: I studied psychology at The University of Alabama.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)