Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Myles H

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Business and conversation English teacher in Bogotá,Colombia February 2016- April 2017

Reading teacher in Atlanta, Georgia Fall of 2014

Sở thích: Teaching English
Speaking French
Speaking Spanish
Long distance running

Giáo dục: Georgia State University
Economics and French

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)