Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Heather Bandy

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years Spanish 5 years Braile

Sở thích: Singing, Reading, Writing, Languages

Giáo dục: Associates Degree Social Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)