Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jo07

Nghề nghiệp: Pre-Medical Student

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught high school biology in Baltimore, Maryland for three years.

Sở thích: Game of Thrones, softball, cross stitching, cooking, reading, kids, British monarchy, hiking, science

Giáo dục: University of Kansas: Bachelor of Science in English Education
Johns Hopkins University: Urban Education
Wichita State University: Chemistry, Pre-Medical

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: