Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amy E

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years of teaching English to elementary students in South Korea

Sở thích: Reading, Politics, Meditation, Yoga, TV Shows, Korean Dramas, World News, Community Service

Giáo dục: BA in Political Science from Concordia College, Moorhead MN

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)